UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Regulamin korzystania z księgozbioru
Regulamin Czytelni
Regulamin Pracowni Internetowej
Regulamin korzystania z księgozbioru
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

§ 1

    Zbiory znajdujace się w Bibliotece przeznaczone są dla wszystkich czytelników
    Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne
    Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Gminy Dźwiarzuty, pobiera się zwrotną kaucję w wysokości równej co najmniej aktualnej wartości książki.Wysokość kaucji ustala Dyrektor Biblioteki. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.
    Przy zapisie czytelnik zobowiązany jest :
        okazać dowód osobisty
        zapoznać się z regulaminem
        wypełnić kartę zapisu i zobowiązac się podpisem do przestrzegania regulaminu
        za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
    Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
    Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy, którzy nie zalegają ze zwrotem książek.

§ 2

    Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca. Przy wypożyczeniu dzieła wielotomowego Biblioteka wypożycza tylko jeden tom.
    Biblioteka na prośbę czytelnika może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na tą książkę zapotrzebowania wśród innych czytelników.
    Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli są to pozycje szczególnie poszukiwane.
    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek.Przed wypożyczeniem winien zwrócić uwagę na ich stan i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.

§ 3

    Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
    Czytelnik zobowiązany jest zwrócić książkę w terminie. Za przetrzymywanie książek pobiera się od czytelników opłatę w kwocie ustalonej przez Dyrektora Biblioteki. Czytelnik zobowiązany jest także do zwrotu kosztów wysyłanych upomnień.
    W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest :
    - odkupić taką samą książkę, albo odkupić inną, nie mniejszej wartośći, w uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki, względnie zapłacić odszkodowanie.
    W razie zagubienia lub uszkodzenia przez czytelnika jednego z tomów dzieła kilkutomowego, pobiera się należność ustaloną wg zasad zawartych w § 3 pkt. 3, przy czym czym pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.
    Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego.

§ 4

    Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji o książkach znajdujących się w Bibliotece, rodzajach katalogów i sposobie korzystania z nich.
    W razie braku poszukiwanych książek, na prośbę czytelnika, Biblioteka sprowadza je, w miare możliwości z innych Bibliotek na koszt czytelnika.

§ 5

    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo a nawet w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw korzystania z Biblioteki.
    Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Dźwierzuty.

Regulamin Czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

§ 1

    Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
    Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
    Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
    W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków .

§ 2

    Przyniesione z sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
    Książki z księgozbioru podręcznego podaje tylko bibliotekarz.
    Z bieżących czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
    Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
    Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.
    Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka , której nie ma w księgozbiorze, biblioteka informuje, w której z bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.

§ 3

    Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
    Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor biblioteki w zależnośći od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 4

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stale, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Dźwierzuty.
Regulamin Pracowni Internetowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

    Nie zezwala się użytkownikom na wprowadzanie żadnych zmian w sprzęcie z oprogramowaniem a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany połączeń i konfiguracji.
    O wszelkich nieprawidłowościach pracy systemu należy niezwłocznie powiadomić pracownika biblioteki.
    Uszkodzenie sprzętu powstałe z winy umyślnej użytkownika będzie naprawiane na koszt sprawcy.
    Z pracowni internetowej można korzystać tylko w godzinach pracy biblioteki.
    Na stanowisku pracy użytkownik ma obowiązek zachować ciszę oraz czystość i porządek w czasie i po zakończeniu pracy.
    Korzystanie z własnych dyskietek jest możliwe tylko po konsultacji z pracownikiem biblioteki.
    Czas korzystania z komputerów pracowni nie powinien przekraczać 1 godziny zegarowej. W przypadku korzystania z edytorów tekstu np. pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych i semestralnych, istnieje możliwość, po konsultacji z pracownikiem, przedłużenia czasu pracy.
    Drukowanie jest płatne
    W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu pracownik ma prawo wyprosić osobę korzystającą z pracowni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Joomla! templates by L.THEME